USHT

Nyhende

27.10 ble det arrangert fagseminar - temaet for dagen var tvang.

 

Demens er ei sentral utfordring i helsesektoren. I dag har over 100 000 menneske i Noreg demens, og truleg vil talet doblast dei neste tjue åra.  For å møta utfordringa trengst kunnskap. Lokale krefter i Sunnfjord har skapt eit samarbeid for å auka kompetansen innan eldremedisin i vår region.

21.10 vart det arrangert ein USHT samling i Haugesund. Slike møte blir arrangerte ein gong i året, og denne gongen vart vi inviterte av Utviklingssenteret i Helse Fonna.

 

Leve heile livet reforma er eit viktig satsingsområde for oss i Utviklingssenteret for sjukeheim og heimeteneste. Reforma handlar om dei grunnleggande tinga: fellesskap, aktivitet, mat, helsehjelp og samanheng i tenestene.

Nasjonal faglig retningslinje om demens slår fast at tenestene til personar med demens skal vere personsentrerte. I det ligg at tenestene tar omsyn til korleis personen opplever sin situasjon, og legge til rette omsorg og behandling ut frå dette.

Utviklingsenteret nasjonalt har laga ei temaside for "Leve heile livet". Målet med temasida er å støtte kommunane i arbeidet med Leve hele livet-reformen.

Samlingen hadde oppstart på årets Kva er viktig for deg?-dag og startet derfor med et Kva er viktig for deg?-webinar.

Her er nyhetsbrevet for Leve heile livet-arbeidet i  Vestland, utarbeidd av Statsforvaltaren i Vestland, KS, USTH, Vestland fylkeskommune og fylkeseldrerådet i Vestland.

I nyhetsbrevet finn de informasjon om korleis det regionale støtteapparatet følgjer opp kommunane, og anna relevant informasjon i Leve heile livet-arbeidet. Vi håpar at de finn informasjonen interessant!

Nyhetsbrev frå Leve heile livet

I 2021 arrangeres Kva er viktig for deg?-dagen onsdag 9. juni. Satsinga Gode pasientforløp står bak  initiativet for å synliggjere en viktig retningsendring i helsevesenet.

Bli med på webinar om Kva er viktig for deg? kl 9.00 , 9.juni

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland hadde 29. april  webinar og podkastlansering. Webinaret tar opp tema som ernæring, matkvalitet, matens betydning – både for dei som bur heime og dei som bur på institusjon, førebyggjande heimebesøk og teknologiske moglegheiter.