USHT

Nyhende

Tysdag og torsdag førre veke vart det organisert fagseminar i Demensomsorgas ABC for Sunnfjord kommune. 

Nasjonalt læringsnettverk for Gode pasientforløp i Sogn og Fjordane hadde tredje samling onsdag 1. og torsdag 2. desember 2021

 

USHT har laga støttemateriale til mellom anna Velferdteknologiens ABC og andre passande delingsforum. Her vil det kome fleire videoar og dei er delt opp etter tematikk.

  

27.10 ble det arrangert fagseminar - temaet for dagen var tvang.

 

Demens er ei sentral utfordring i helsesektoren. I dag har over 100 000 menneske i Noreg demens, og truleg vil talet doblast dei neste tjue åra.  For å møta utfordringa trengst kunnskap. Lokale krefter i Sunnfjord har skapt eit samarbeid for å auka kompetansen innan eldremedisin i vår region.

21.10 vart det arrangert ein USHT samling i Haugesund. Slike møte blir arrangerte ein gong i året, og denne gongen vart vi inviterte av Utviklingssenteret i Helse Fonna.

 

Leve heile livet reforma er eit viktig satsingsområde for oss i Utviklingssenteret for sjukeheim og heimeteneste. Reforma handlar om dei grunnleggande tinga: fellesskap, aktivitet, mat, helsehjelp og samanheng i tenestene.

Nasjonal faglig retningslinje om demens slår fast at tenestene til personar med demens skal vere personsentrerte. I det ligg at tenestene tar omsyn til korleis personen opplever sin situasjon, og legge til rette omsorg og behandling ut frå dette.

Utviklingsenteret nasjonalt har laga ei temaside for "Leve heile livet". Målet med temasida er å støtte kommunane i arbeidet med Leve hele livet-reformen.