USHT

Nyhende

 

Vi har laga ein plan for møtepunkt og rettleiing mellom samlingane i Gode pasientforløp. Kommunane er delt i grupper regionsvis. De finn dato og meir informasjon i tabellen under. Set av tidspunkta, så kjem vi med meir informasjon om pålogging og program for dagen når det nærmar seg.

«SAFE-LEAD podden» er ein podkastserie om leiing av kvalitet og tryggleik i kommunehelsetenesta.

 

Vi har saman med team frå kommunane og Helse Førde hatt to spennande og lærerike dagar med "Gode pasientforløp". Anders Grimsmo, FHI og KS har gitt oss ei god innføring i  dei to hovudintervensjonane med gode pasientforløp:

Heilheitleg pasientforløp og  retningsendringa med "Kva er viktig for deg?"   

    

Endeleg er det kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane og Helse Førde sin tur å vere med i læringsnettverket "Gode pasientforløp". 

 

    

Vi har no gjennomført to digitale ABC- seminare. Eit for Demensomsorgas ABC  perm 2,  fagseminar 1 og eit for Mitt livs ABC, perm 1, fagseminar 1.

 

Vår gode kollega, Berit Ullebust og SAFE LEAD prosjektet, har publisert ein ny artikkel: «Talking about quality: how quality’ is conseptualized in nursing homes and homecare». Nyttig lesnad for leiarar og dei som arbeider i omsorgstenestene på ulike nivå.

USHT Vestland (Sogn og Fjordane) og Senter for omsorgsforskning har i ein kronikk i Kommunal rapport omtalt kommunane si gode omstillingsevne under pandemien, og  at pandemien har ført til redusert tilbod til enkelte pasientgrupper. 

Demensdagane 2020 bydde på eit spennande digitalt program, med lansering av ny Demensplan 2025 og demenskart, samt ny handbok for utredning av demens og handbok for dagaktivitets tilbod til heimebuande personar med demens. Konferansen fokusert også på erfaringar og utfordringar i demensomsorga i møte med Covid- 19 pandemien.  

Helse- og omsorgsdepartementet har tildelt Kinn kommune årets "Leve heile livet"-pris. Prisen vart delt ut av helse- og omsorgsminister Bent Høie under "Leve heile livet"-konferansen onsdag 18. november.

 

 

På grunn av koronavirus og smitterisiko ved fysiske samlingar må vi endre opplegget for utdanninga. Samling 2 og 3 i Forbetringsutdanninga vert derfor digitale. Samlingane vert ei veksling mellom innlegg og praktiske øvingar.