USHT

Nyhende

3. mai arrangerte USHT Vestland (Sogn og Fjordane) saman med Helse Førde workshop for kommunar som deltar i læringsnettverket Gode pasientforløp. Målet med dagen var erfaringsdeling, knytt til målingar og tiltak, justering og vedlikehald.

USHT Vestland (Sogn og Fjordane) og USHT Vestland (Hordaland) har fått midlar frå Barn- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til å starte og drive fagnettverk for tenesta til personar med utviklingshemming.

Det nærmar seg sommar og mange av dykk ventar ferievikarar både i heimetenestene og på sjukeheim.

Tema på samlinga var "Delirium blant eldre - diagnostikk og behandling". Paal Naalsund holdt eit aktuelt og godt innlegg om tema. Naalsund er seksjonsoverlege ved geriatrisk seksjon ved Haraldsplass Diakonale Sykehus Paal Naalsund holdt eit aktuelt og godt innlegg om tema. Berit Ullebust v/USHT kopla det til arbeidet klinisk observasjonskompetanse og den opplæringa som blir gitt gjennom KlinObsKommune.

 4. april hadde USHT oppstartseminar for musikkbasert miljøbehandling, den nyaste permen i ABC-opplæringa.

Luster Kommune har nyleg gjennomført KlinOBS – eit fagleg opplegg som set fokus på å auke klinisk observasjonskompetanse blant helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstenester. Dette for tidleg oppdaging av forverra tilstand hos pasientar og brukarar for å førebyggje alvorleg sjukdom og død.

Master i avansert klinisk allmennsykepleie er eit sentralt bidrag for å løysa samansette og komplekse helseutfordringar i kommunehelsetenesta på Vestlandet.

 

I helse og omsorgssektoren skjer det stadig store endringar. Dei siste to åra har vore prega av pandemi og smittevern, og det har ytterlegare synt behov for samarbeid mellom kommunane og Helse Førde.