Tryggleiksstandarden i sjukeheim

Dekor - Klikk for stort bilete

Kva

«Trygghetsstandard i sykehjem» er eit digitalt og praksisorientert verktøy for sjukeheim. Verktøyet bidrar med systematikk og tilrådingar om korleis den enkelte kommune kan jobbe med kvalitet og kvalitetsforbetring. Tryggleikstandard er eit tiltak i Leve heile livet-reforma.

Tryggleikstandard er delt inn i seks tema:

 • Leiing
 • Struktur og prosess
 • Kompetanse
 • Personsentrert omsorg
 • Tenesteyting
 • Innovasjon og teknologi

Kvar tematikk består av:

 1. Ein kort ingress
 2. Meir utdjupande tekst om tema av særleg relevans for leiarar på ulike nivå
 3. Henvising til/presentasjon av nyttige verktøy og lenkjer

Temaene kan lesast kvar for seg, og det varierer i kva grad vekta er lagt på system- eller individnivå.

Kven

Målgruppa er leiarar på alle nivå i sjukeheim:

 • Leiarnivå 1 og 2 (einheitsleiar, avdelingsleiar og gruppeleiar)
 • I samarbeid med medarbeidarar i sjukeheim og heldøgns omsorgsbustader
 • Fag- og kvalitetsansvarlege i sjukeheim, kvalitetsutval, kvalitetsrådgjevarar

Verktøyet kan også ha overføringsverdi til leiarar og ressurspersonar i helse- og omsorgstenesta og kontaktpersonar for Leve heile livet.

Kvifor

Målet er å redusere uønska variasjon mellom sjukeheim og auke medvit om pasientens verdigheit og behov for omsorg og tryggleik. Tryggleikstandarden skal bidra til å realisere forventningane til tenestene slik dei er skildra i følgjande dokument:

Kvar

Tryggleikstandard finn du på Ressursportal.no. Ressursportalen gir ein samla framstilling av relevant statistikk, fag og forskingsmateriale saman med metode og rettleiingsmateriale.

Ressursar
 

USHT Troms og Finnmark, USHT Nordland og USHT Samisk har utarbeidd ein læringressurs med kunnskapsbaserte og erfaringsbaserte webinarar tilknytta dei ulika tema verktøyet.

Introduksjon til trygghetsstandarden

Leiing

Struktur og prosess

Kompetanse

Personsentrert omsorg

Tjenesteyting

Innovasjon og teknologi

Kontakt

Marta Strandos
Leiar for utviklingssenteret
E-post
Telefon 57 61 26 54
Mobil 41 52 64 16

  

Berit Ullebust
Kreft- og utviklingskoordinator
E-post
Telefon 57 61 28 18
Mobil 94 82 42 54