Om fagnettverk eldremedisin

Gregory Idehen

Fagnettverket har vore i drift sidan 2015 og er eit samarbeid mellom Helse Førde og kommunane i deira opptaksområde. Vi har to fagdagar i året, og vekslar mellom fysiske og digitale arrangement . Tema blir valt ut frå nasjonale satsingsområde og lokale prioriteringar.  

Målgruppe

Tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester og i spesialisthelsetenesta. I tillegg er det ynskjeleg med faste ressurspersonar i nettverket. Fagutviklingssjukepleiarar eller andre med tilsvarande roller/funksjonar vil vere særleg relevant.

Overordna tema i 2021-2023: Observasjonskompetanse

Fagdagar:

  • 20.oktober 2022: Kva inneber det å bli eldre og leve som gammal, og kva er viktig for eldre i møte med alderdommen?
  • 31.mars 2022: Delir hos eldre
  • 11.november 2021: Tidleg oppdaging av forverra tilstand hos den geriatriske pasienten

Informasjon om fagdagane finn du her. 

Føremålet med nettverket

  • bidra til trygge , samordna og tverrfaglege helsetenester
  • fremje deling av beste kunnskap/praksis
  • styrke engasjementet for arbeid med eldre
  • Bygge kompetanse i systematisk kvalitetsarbeid
  • sikre samordning av ressursbruk knytt til fagutvikling

Vi legg vekt på arbeid med samhandling, pasienttryggleik, implementering av nasjonale retningslinjer/veiledarar og brukarmedverknad. Fagdagane inneheld førelesingar, erfaringsdeling, refleksjon og kunnskap om systematisk kvalitetsarbeid.

Driftsansvar

USHT Vestland (Sogn og Fjordane) og SESAM v/lokal koordinator i Helse Førde har ansvar for drift av fagnettverket, og orienterer Fagleg samarbeidsutval om arbeidet ein gang i året og elles ved behov.

Mandatet er godkjent av Fagleg samarbeidsutval og avløyser samarbeidsavtalen om fagnettverket.