Visualisering av visjon

I arbeid med å samle seg om en felles visjon og mål for virksomheten kan en invitere deltakerne til å lage et bilde, maleri eller collage som reflekterer deres visjoner og ambisjoner. Tanken er at kreative aktiviteter, det å skape noe, lage noe, kan hjelpe deltakerne til å forstå hvordan fremtiden kan se ut. Det kan også være en start til å snakke om hva som må til for å realisere visjonene. Kreativitet bidrar til å synliggjøre verdier som er så integrert i dem at de er vanskelige å sette ord på.

Hensikten er at gruppen skal utvikle felles visjon for fremtiden som kan være en guide i videre arbeid. Gruppen blir satt sammen ut fra det som er hensiktsmessig for arbeidet (kollegaer i en avdeling, et team i prosjekt-/forbedringsarbeid, brukere, pårørende, frivillige). Leder har et hovedansvar for det.

Du trenger:

 • Tegne- og malesaker, eventuelt klistremerker eller annet materialet som kan fremme kreativiteten. En kan også hente inn fra naturen/ute (blomster, greiner, løv…)
 • Flip-over/store A3-ark
 • Post-it lapper, store tusjer
 • Penn og papir

Fremgangsmåte

Tid: 1,5 time

Finn et egnet rom med muligheter for flere større bord. Ved større grupper (20-25) er det en fordel å være to fasilitatorer, spesielt om en er uerfaren som fasilitator.

Fasilitatoren starter med å introdusere aktiviteten, og hensikten med den (5 min.). Deretter arbeider deltakerene kreativt hver for seg (15 min.), før de organiserer seg i mindre grupper og deler med hverandre hva de har laget og betydningen av det. Avslutningsvis noterer gruppen ned hovedpunktene på en flip-over (15 min.), før de deler det med hverandre i plenum (15 min.).

Om en har mer tid og vil starte en diskusjon, kan en invitere til tilbakemeldinger på arbeidene basert på følgende: « Jeg ser…», « Jeg føler…»,  «Jeg forestiller meg…».

Ikke legg opp til diskusjon om den kunstneriske kvaliteten på arbeidet eller at andre deltakerne skal fortelle den som har laget uttrykket, hva det betyr.

Diskuter deretter, enten i plenum eller i flere små-grupper (ut fra tema/spørsmål) (45 min):

 • Hva er deres felles visjon for arbeidet, i avdelingen?
 • Hva er de viktigste funksjonene for fremtidens praksis/arbeid?
 • Hvordan skal vi komme dit?

Avslutningsvis oppsummerer en hensikten med arbeidet og nye poeng, og ber deltakerne vurdere hva de har lært av å bruke kreative metoder. Skisser i tillegg hva som vil skje videre i prosessen/arbeidet

Våre erfaringer

Aktiviteten egner seg godt til arbeid med visjon, men også til mere konkrete tema. Ta da utgangspunkt i det tema/den problemstillingen som er aktuell, som for eksempel:

 • Hva kjennetegner arbeidsplassen vår om 5 år? 
 • Hva kjennetegner avdelingen vår etter omorganiseringen?
 • Hva forstår vi med fasilitering/fasilitatorrollen?
 • Hvordan sikre best mulig oppslutning om utviklingsarbeidet?

Vi har også gjort det på denne måten:

Etter at deltakerene har arbeidet kreativt individuelt (15 min.), ber en hver deltaker om å velge 2-3 ord som beskriver kjernebudskapet. De skriver ett ord på hver post-it lapp (5 min).

Del deretter inn i grupper (3-4 deltakere i hver) og bli enige om 3 ord. Gruppen bes så om å lage et felles uttrykk/poster(20 min) før de presenterer arbeidet for hverandre (20 min).

BakgrunnInformasjon om teoretisk grunnlag, målsetning og arbeidsgruppen

 Metoder og verktøySamling av relevante metoder, maler, verktøy og erfaringsdeling. 

 Tilbake Til landingssiden